Stanovy SOS Energie

          Svaz Odborových Sdružení  (SOS ENERGIE)

 

small_0_0

SOS_Energie_yellow SOS_Energie_orange SOS_Energie_blue SOS_Energie_blue SOS_Energie_Black

 

 

Limuzská 12/3135

100 98 Praha 10 – Strašnice

 IČO      :     67360297

DIČ            :     CZ –  6736 0297

Obsah

 1. Úvodní ustanovení, poslání a zásady činnosti svazu.. 2

I.1. Název a sídlo. 2

I.2. Poslání a základní principy činnosti svazu. 2

I.2.1. 2

I.2.2. 2

I.2.3. 2

I.2.4. 2

I.2.5. 2

 1. Členství ve svazu.. 3

II.1. 3

II.2. 3

II.3. 3

II.4. 3

III. Práva a povinnosti členů SOS ENERGIE. 4

III.1. Člen má právo. 4

III.2. Člen má povinnost. 4

 1. Registrace v KBZ RWE a N4G.. 5

IV.1. 5

IV.2. 5

IV.3. 5

IV.4. 5

 1. Práva a povinnosti registrovaných v KBZ RWE a N4G.. 5

V.1. Bývalý zaměstnanec registrovaný v KBZ RWE a N4G má právo. 5

V.2. Bývalý zaměstnanec registrovaný v KBZ RWE a N4G má povinnost. 5

 1. Výstavba a struktura svazu.. 6

VI.1. Výstavba svazu. 6

VI.2. Struktura svazu. 6

VI.2.1. Odborová základní organizace. 6

VI.2.2. OZO Klubu seniorů. 7

VI.2.3. Koordinační rada předsedů (KRP) 7

VI.2.4. Klub Bývalých zaměstnanců RWE a N4G.. 8

VII. Volební období 9

VIII. Hospodaření s prostředky svazu.. 9

 1. Zánik svazu.. 9
 2. Ustanovení společná a závěrečná.. 9
 3. Platnost a účinnost stanov svazu.. 9

Seznam OZO (dříve též Základních odborových organizací – ZOO) začleněných do SOS ENERGIE. 10

I. Úvodní ustanovení, poslání a zásady činnosti svazu

I.1. Název a sídlo

 

Svaz má název Svaz odborových sdružení (spolků) Energie, jako zkratka se používá SOS ENERGIE, (popř. SOS E). Sídlem odborového svazu je Praha.

I.2. Poslání a základní principy činnosti svazu

SOS ENERGIE je otevřeným, samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, zejm. společností skupiny RWE v ČR a NET4GAS, s.r.o.

a jejich právních předchůdců (dále jen Skupiny) nebo jiných i samostatných zaměstnanců, žáků učilišť, studujících, podnikatelů, kteří nikoho nezaměstnávají.

I.2.1.

SOS ENERGIE obhajuje a prosazuje oprávněné pracovněprávní, mzdové, sociální a ekonomické zájmy svých členů, zlepšování pracovních a životních podmínek a přispívá k vytváření a upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, orgány státní správy.

I.2.2.

SOS ENERGIE prosazuje právo na svobodné sdružování občanů ve smyslu Ústavy a mezinárodních úmluv. Je nezávislý na zaměstnavateli, vládě, územních orgánech státní správy, politických stranách a politických hnutích, církvích a náboženstvích.

I.2.3.

SOS ENERGIE podporuje solidaritu všech zaměstnanců, rozvíjí spolupráci s ostatními odborovými svazy a sdruženími, prosazuje sociální partnerství a dialog se zaměstnavatelem a orgány státní správy.

I.2.4.

SOS ENERGIE zabezpečuje kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu garantující vytvoření příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy.

I.2.5.

SOS ENERGIE zabezpečuje jednání s cílem vytvoření podmínek pro podporu spolupráce s bývalými zaměstnanci společností RWE a NET4GAS v ČR registrovanými v Klubu bývalých zaměstnanců  RWE a N4G  (KBZ RWE a N4G ) v rámci SOS ENERGIE.

II. Členství ve svazu

II.1.

Členství ve svazu je dobrovolné, všichni členové jsou si rovni. Členem se může stát každý zaměstnanec a bývalý zaměstnanec Skupiny nebo samostatný zaměstnanec, žák učiliště, studující, podnikatelé, kteří nikoho nezaměstnávají prostřednictvím příslušné OZO začleněné do SOS ENERGIE.

II.2.

Členství ve svazu vzniká na základě přihlášky okamžikem podpisu souhlasu se srážkami členských příspěvků ze mzdy nebo souhlasem s platbou členských příspěvků v hotovosti, a to ze strany člena a zástupce SOS ENERGIE.

II.3.

Členství ve svazu zaniká:

 • vystoupením
 • vyloučením, zejména pro hrubé porušení stanov a z důvodu neplacení členských příspěvků
 • smrtí

II.4.

Výši svazového členského příspěvku člena svazu určí a schválí Koordinační rada předsedů (dále jen KRP) v souladu s finančním řádem SOS ENERGIE.

III. Práva a povinnosti členů SOS ENERGIE

III.1. Člen má právo

 • být přizván k jednání orgánů svazu, pokud se jedná o jeho osobě
 • svobodně podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na orgány svazu, být přizván k jejich projednávání orgány svazu o výsledku být informován
 • na ochranu před šikanováním za své členství nebo funkce v orgánech svazu
 • požadovat na orgánech svazu obhajobu a ochranu svých práv vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů, členství a funkce ve svazu
 • volit a být volen do příslušných odborových orgánů v souladu s příslušným volebním řádem
 • na poskytnutí přímých i nepřímých výhod stanovených vnitřními dokumenty svazu
 • na informace o činnosti svazu
 • být odměňován za mimořádnou práci ve prospěch svazu

III.2. Člen má povinnost

 • dodržovat stanovy, program, finanční řád a ostatní vnitřní dokumenty svazu schválené příslušnými orgány a ostatní právní předpisy
 • zodpovědně vykonávat volenou funkci
 • platit členské příspěvky v souladu s finančním řádem a pravidly příslušné OZO.

IV. Registrace v KBZ RWE a N4G

Členem KBZ RWE a N4G   se může stát bývalý zaměstnanec společnosti RWE a NET4GAS v ČR, který byl u společností skupiny RWE či NET4GAS v ČR zaměstnán minimálně po dobu jednoho roku a poté odešel do starobního či invalidního důchodu nebo byl uvolněn z organizačních důvodů a nepracoval v době mezi odchodem ze společnosti RWE či NET4GAS a vznikem nároku na starobní důchod u jiného zaměstnavatele ani jako OSVČ.

IV.1.

Registrace je dobrovolná, všichni registrovaní bývalí zaměstnanci společností RWE či NET4GAS v ČR jsou si rovni. Registrovat se může každý bývalý zaměstnanec Skupiny prostřednictvím Koordinátora KBZ RWE a N4G

IV.2.

Registrace vzniká na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů a úhrady registračního příspěvku na příslušný kalendářní rok.

IV.3.

Registrace zaniká:

 • vystoupením
 • vyloučením, zejména pro hrubé porušení stanov a z důvodu neplacení registračních příspěvků
 • úmrtím

IV.4.

Výši ročního registračního příspěvku určí a schválí Výbory KBZ RWE a N4G a Koordinační rada předsedů (dále jen KRP) v  souladu s finančním řádem SOSE.

V. Práva a povinnosti registrovaných v KBZ RWE a N4G

V.1. Bývalý zaměstnanec registrovaný v KBZ RWE a N4G má právo

 • být přizván k jednání příslušných orgánů svazu, pokud se jedná o jeho osobě
 • svobodně podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na orgány svazu, být přizván k jejich projednávání orgány svazu o výsledku být informován
 • na poskytnutí přímých i nepřímých výhod stanovených vnitřními dokumenty svazu
 • na informace o činnosti KBZ RWE a N4G

V.2. Bývalý zaměstnanec registrovaný v KBZ RWE a N4G má povinnost

 • dodržovat stanovy, program, finanční řád a ostatní vnitřní dokumenty svazu schválené příslušnými orgány a ostatní právní předpisy
 • platit registrační příspěvky v souladu s finančním řádem

VI. Výstavba a struktura svazu

VI.1. Výstavba svazu

Svaz je budován na demokratických principech.

Volby do všech svazových orgánů a delegátů se konají v souladu s příslušným volebním řádem veřejným nebo tajným hlasováním. Orgány svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů.

VI.2. Struktura svazu

 • odborová základní organizace             –           OZO
 • OZO Klubu seniorů –           OZO KS
 • koordinační rada předsedů             –           KRP
 • Klub bývalých zaměstnanců RWE v ČR –           KBZ RWE a N4G

VI.2.1. Odborová základní organizace

OZO je základním článkem svazu. Vzniká sdružením nejméně tří členů a evidencí u svazu. Ustavuje se k obhajobě oprávněných zájmů svých členů.

VI.2.1.2. Orgány OZO

 1. konference
 2. závodní výbor
 3. revizní komise

ad a)

 • je nejvyšším orgánem OZO
 • je tvořena delegovanými zástupci příslušných úseků OZO.
 • konferenci svolává závodní výbor příslušné OZO (VOZO) podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní rok.
 • volí a odvolává VOZO a revizní komisi
 • schvaluje rozpočet a zásady čerpání vlastních prostředků OZO

ad b)

 • řídí činnost OZO
 • reprezentuje OZO,
 • je příslušným odborových orgánem ve věcech stanovených příslušným usnesením KRP SOS E Vymezení působnosti v aktuálním znění
 • řídí volbu delegátů na konferenci
 • ustavuje a ruší zájmové a odborné komise a řídí jejich činnost

ad c)

 • kontroluje činnost a hospodaření OZO
 • předkládá min. 1x ročně konferenci zprávu o hospodaření OZO
 • má právo účastnit se jednání VOZO
 • funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce – člen VOZO
 • je dvoučlenná

VI.2.2. OZO Klubu seniorů

 

OZO KS je dílčím článkem příslušné OZO. Vzniká sdružením nejméně tří členů a evidencí u OZO. Ustavuje se k obhajobě oprávněných zájmů svých členů.

 

VI.2.2.1. Orgány OZO KS

 1. konference
 2. výbor

ad a)

 • je nejvyšším orgánem OZO KS
 • je tvořena členy OZO KS
 • konferenci svolává výbor příslušné OZO (VOZO) KS podle potřeby
 • volí a odvolává VOZO KS
 • schvaluje rozpočet a zásady čerpání vlastních prostředků OZO KS

ad b)

 • řídí činnost OZO KS
 • reprezentuje OZO KS
 • kontroluje činnost a hospodaření OZO KS
 • předkládá konferenci zprávu o činnosti a hospodaření OZO KS

VI.2.3. Koordinační rada předsedů (KRP)

 

 • je nejvyšším orgánem svazu
 • je příslušným odborovým orgánem ve věcech stanovených příslušným usnesením KRP SOS E Vymezení působnosti v aktuálním znění
 • je představitelem svazu
 • je složena z předsedů VOZO OZO začleněných do svazu
 • projednává a schvaluje řídící akty svazu
 • projednává a schvaluje rozpočet svazu
 • volí ze svého středu předsedu KRP v souladu s volebním řádem
 • odvolává předsedu KRP pro hrubé porušení vnitřních předpisů svazu, kterým vážně poškodí zájmy svazu, usnesení o odvolání je platné, jestliže pro něj hlasovali nejméně 2/3 všech členů KRP.

VI.2.3.1. Předseda KRP

 • zastupuje KRP
 • podepisuje kolektivní smlouvy
 • zabezpečuje realizaci přijatých usnesení
 • hospodaří s prostředky svazu v souladu s finančním řádem a schváleným rozpočtem svazu
 • svolává KRP
 • má právo zúčastňovat se jednání členských OZO

VI.2.3.2. Revizní komise KRP

 • je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem svazu
 • je volena KRP
 • je nejméně dvoučlenná
 • funkce člena revizní komise KRP je neslučitelná s výkonem funkce – člen KRP
 • kontroluje veškerou činnost v rámci svazu

VI.2.4. Klub Bývalých zaměstnanců RWE a N4G

VI.2.4.1. Orgány KBZ RWE a N4G

 1. konference
 2. výbor KBZ RWE a N4G
 3. revizní komise

ad a)

 • je nejvyšším orgánem KBZ RWE a N4G
 • je tvořena delegovanými bývalými zaměstnanci příslušných lokalit.
 • konferenci svolává Výbor Klubu bývalých zaměstnanců (VKBZ) RWE  a N4G podle potřeby, nejméně však 1x  za kalendářní rok .
 • volí a odvolává VKBZ RWE a N4G

ad b)

 • řídí činnost KBZ RWE a N4G
 • reprezentuje KBZ RWE a N4G
 • řídí volbu delegátů na konferenci
 • ustavuje a ruší zájmové a odborné komise a řídí jejich činnost

ad c)

 • kontroluje činnost a hospodaření KBZ RWE a N4G
 • předkládá min. 1x ročně konferenci zprávu o hospodaření KBZ RWE a N4G
 • předkládá společnostem RWE a N4G ke schválení návrh na použití finančních prostředků poskytnutých  na činnost KBZ RWE a N4G v rámci darů RWE a N4G  a  následně informaci o jejich skutečném čerpání.
 • má právo účastnit se jednání VKBZ RWE a N4G
 • funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce – člen VKBZ RWE a N4G
 • po jednom zástupci nominují do RK KBZ RWE a N4G SOS E,  SZO OS UNIOS RWE a ZO OS ECHO

VII. Volební období

Volební období všech orgánů svazu je pětileté.

VIII. Hospodaření s prostředky svazu

 • KRP a OZO hospodaří samostatně se svým majetkem v souladu s finančním řádem svazu a zásadami čerpání vlastních prostředků OZO.
 • KRP a OZO mají ke svému majetku samostatnou majetkoprávní odpovědnost
 • SOS E hospodaří s majetkem mu svěřeným pro účely KBZ RWE a N4G

IX. Zánik svazu

O rozpuštění nebo sloučení svazu rozhoduje konference příslušných OZO 2/3 souhlasem všech svých členů.

O vypořádání majetku a pohledávek rozhoduje při zániku poslední zasedání KRP SOS E

X. Ustanovení společná a závěrečná

Svaz a OZO mají právní subjektivitu. Jejich jménem v právních vztazích vystupují, jednají a odpovědnost nesou KRP a předseda VOZO.

Svaz navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda KRP SOS E.

KBZ RWE a N4G zastupuje a jeho jménem jedná předseda KRP SOS E.

XI. Platnost a účinnost stanov svazu

Stanovy nabývají platnosti registrací ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze a účinnosti od 1. ledna 2016.

Seznam OZO (dříve též Základních odborových organizací – ZOO) začleněných do SOS ENERGIE

 • OZO Česká republika (dříve Transgas Praha)
 • OZO Kralice nad Oslavou
 • OZO Kouřim
 • OZO Břeclav
 • OZO Hostim – zanikla
 • OZO Veselí nad Lužnicí
 • OZO Strážovice (sloučena do OZO Písek-Strážovice)
 • OZO Brno
 • OZO Louny
 • OZO Písek (sloučena do OZO Písek-Strážovice)
 • OZO Jindřichův Hradec – zanikla
 • OZO Lobodice
 • OZO Tvrdonice
 • OZO Dolní Dunajovice
 • OZO Štramberk
 • OZO Lanžhot – zanikla
 • OZO VIA Transgas Praha – zanikla
 • OZO Třanovice
 • OZO GasNet (sloučena do IT CZ)
 • OZO ČPP Transgas, s. p. – zanikla
 • OZO Net – zanikla

22)OZO NET4GAS Praha (dříve Transgas Net Praha)

23) OZO Systems (sloučena do IT CZ)

24) OZO GASSTORAGE

25) OZO ZS

26) OZO Strážovice-Písek

27) OZO IT CZ (přejmenována na GBS CZ)

28) OZO Energo (dříve PNP)

29) OZO Service CZ (sloučena do GBS CZ)

30) OZO DS

31) OZO Supply & Trading CZ

32) OZO GBS CZ (dříve IT CZ)

33) OZO Energie

34) OZO GASNET

Dokladem o začlenění OZO do svazu je evidenční list

V Praze dne 10. srpna 2016

 

 

 

 

 

 

Web Svazu Odborových Sdružení ENERGIE